bg.gurustroykix.ru

Гражданския кодекс за прекратяване на пълномощно

Свързани видеоклипове "Videovestnik IRSOT. Новата версия на Гражданския процесуален кодекс. Issue 7"

Съдържание:

Свързани видеоклипове "е отговорът. Как да спра пълномощно?"

Видео на "Уеб семинар" Промените в Гражданския кодекс на Руската федерация, което влезе в сила на 1 юни 2015 г. ""

Какво е пълномощно?

Ако човек е в състояние да изпълнява определени действия в лице, той има право да издава стандартен документ за изпълнението им на друго лице. Този документ се нарича пълномощно, и определя ограниченията и условията, при които тези операции се извършват. Гражданският кодекс определя реда на регистрацията му и причините, поради които на сертификата става невалиден. Те се определят по силата на член 188 от Гражданския процесуален кодекс. Естествен начин се случва след изтичането на документа, както и, когато е изготвянето за изпълнението на конкретни действия - след тяхното изпълнение.

Видео на "Прекратяване на пълномощни"

Пълномощно

При регистрацията на ценни книжа в полза на съгласие на лицето, за да представляват интересите на главницата не се изисква. Въпреки това, представителят има право да реши дали да приложи правата и правомощията, предоставени или да се откажеш пълномощното.

Видео по темата "Кой уверява пълномощното на пенсия"

Освен това, за отказ от такива права, в съответствие с Гражданския процесуален кодекс, може да се извърши по всяко време на действие на сертифициращия орган.
Разбира се, беше получено главницата, може по всяко време да отменят делегираните правомощия към него. И в този, и в други ситуации Член 188 гласи, че сертификатът не престава да има действие от момента, когато отказа стана известно на противоположната страна, и от момента на отказ или неизпълнение. Изпълнение на установените права може да бъде възможно само в периода, в който решението не е загубил актуалност.
Предизвикване на пълномощното в съда
Съществуващото законодателство на Руската федерация ще се прекрати автоматично пълномощното в случай на смърт на издаващия орган. Същото се отнася до факта на официалното признаване на неговата липсва, инвалиди или частично забранено. Смърт, неработоспособност или признание като изчезнали лица, на които е издаден документ, като последната, разбира се, също така става невалидна.
Съгласно чл. 188, ако поръчката за правене на бизнес се официализира организация или предприятие, тя не може да се използва след прекратяване на юридическо лице. документът е прекратено по отношение на въвеждането на представител или изпращането на такова естество на производство по несъстоятелност, когато участникът в споразумението ще загуби правото самостоятелно издаване пълномощни. И накрая, с прекратяването на пълномощното се прекратява автоматично и всички договори за замяна, издадените въз основа на.

Както чл. 188 работи на практика?

легализация на документи
Неспособността на една от страните не може да се извърши независимо сделки и други правни сделки. Ето защо, призната недееспособен гражданин не може да ги изпълнява от името на неговата или друго лице, попечител по същата причина, че не разполага с правото да се делегират такива пълномощия. Ако органът е издаден сертификат от лице, признато от строя след това, в зависимост от Гражданския процесуален кодекс, той може да бъде оспорено и е установено, невалидни от съда. Това може да се случи, ако се докаже, че по време на периода на подготовка на гражданите му не можеше да разбере значението на действията си.
Изпълнение на документи
Друга разпоредба на член 188 - загуба на сила на документа при прекратяване на юридическото лице, което го е издал. Прекратяване - тази ликвидация, реорганизация, разделяне или сливане с друго лице. Ако новосъздадената организация е наследник на предишния и като представител не се е променило, съответните документи трябва да бъдат преиздадени. Но в някои случаи, когато тя е била реорганизирана в съответствие с Гражданския процесуален кодекс, чрез предоставяне на юридическо лице, пълномощното не може да спре. Тя се практикува в случая, когато възможността за изпълнителни функции се запазва или има нужда да продължи дейността на определен вид.
Някои хора, без да знае съответните конкретни елементи от законодателството, опитвайки се да се избегнат разходите, свързани с продажбата на имота. Вместо изготвянето на съответния договор, изпълнен пълномощното, например, в колата. След това едната страна, т.е. собственика на превозното средство получава плащането, а другият - една възможност да ги използват като своя собственост. Въпреки това, в случай на собственик на издадено разрешение за смъртта губи принуди и колата ще премине в собственост на собственика на наследници, независимо от факта, че парите вече са дадени за него.

Видео по темата "Граждански кодекс, член 12, Методи за защита на гражданските права, на Гражданския кодекс на Руската федерация"

Пълномощното между индивидите е лично, така че има определени права и отговорности на представител не са предмет на наследяване. Тъй като ефектът от споразумението е прекратено веднага след смъртта на клиента, наследниците не могат да претендират за обезщетение за вреди, произтичащи от неизпълнението на спешни действия от представителя след приключване на мандата си.

Споделяне в социалните мрежи:

сроден
© 2018 bg.gurustroykix.ru